Népi hagyományok és népszokások

 2012. március 26-30. 

A projekt célja:

Közösségfejlesztés, közösségépítés: szülők, tanulók aktív bevonásával, együttműködésen alapuló tevékenységek végzése.

Nevelési-oktatási tevékenységével a projekt fejleszti a tanulókban a nemzeti azonosságtudatot.

Fontosnak tartjuk az egyénnek azt az érzetét is, hogy ő képes valamire.

Tanuláson kívüli tevékenységbe ágyazva a hagyományokhoz kapcsolódó különböző műveltségi területek céljainak kiszolgálása a projekt keretében.

A tanulók kognitív fejlődésének irányítása, tudásuk továbbfejlesztése, figyelembe véve az előzetes ismereteket és a tanulók képességeit. A tanulásnál domináló szerep jut az információk feldolgozása tevékenykedtetéssel.

 

Részcéljai:

- Tapasztalatgyűjtés a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedéshez
- Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javítása
- Szabadidő hasznos eltöltésének megismertetése, gyakorlása

 

A projektbe iskolánk valamennyi tanulóját bevonjuk. Alsó tagozatbanszinte minden tantárgyhoz kapcsolódik a népszokások megismertetése, ezért minden tanuló részt vesz a különböző feladatok megvalósításában.

A felső tagozatos diákokszerepet vállalnak a következő tevékenységekben:

- faliújság készítése
- dekoráció tervezése, megvalósítása tantermekre, épületre
- műsortervek összeállítása, anyaggyűjtés
- népi játékok, mondókák elsajátítása

 

Fejlesztésre kiválasztott képességek-készségek, kompetenciák

Alapvetően az anyanyelvi-kommunikációs, az interperszonális, interkulturális, szociális, hatékony önálló tanulási és digitális kompetenciákat fejleszti.

 • Önálló internet- és könyvtárhasználat anyaggyűjtés céljából,
 • Információgyűjtés és rendszerezés, információk szűrése, komplex kezelése,
 • Meglévő ismeretek használata új feladathelyzetben,
 • Szövegértés, értő olvasás, nyelvi kifejezőképesség fejlesztése,
 • Olvasási kedv felkeltése,
 • Szövegtömörítés, vázlatkészítés,
 • Beszédkészség, kommunikáció fejlesztése az olvasottak előadása, illetve a beszámolók során,
 • Társas kapcsolatok fejlesztése, együttműködés csoportokban, döntés, felelősségvállalás,
 • Egymásra figyelés, empátia,
 • Problémamegoldás,
 • Konfliktuskezelés és - megoldás,
 • Kezdeményezőképesség,
 • Reális önértékelés, önismeret,
 • Esztétikai, művészi tudatosság és kifejezőkészség,
 • Manuális készségek fejlesztése,
 • Önkifejező képesség, önmegvalósítás fejlesztése, az alkotás örömének megtapasztalása,
 • Rugalmasság, megbízhatóság,
 • Gondolkodási képességek fejlesztése (összehasonlítás, rendszerezés, csoportosítás, általánosítás)


Tantárgyi kapcsolódások:

Környezetismeret, magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol, rajz, technika, ének-zene, drámajáték, testnevelés.

A projekt megvalósításának konkrét elemei:

Tanórai keretben történő feldolgozások, tevékenységek

Kapcsolódás a tanítási órákon a Népi hagyományok és népszokások projekthez alsó és felső tagozatban

Minden projektes napon a tanítók és a tanárok az aznapi tevékenységhez kapcsolódóan tervezik meg óráikat, a témával kapcsolatosan végeztetnek a diákokkal  feladatokat.

Első nap: Népi eszközök

Második nap: Népi játékok

Harmadik nap: Ünnepek

Negyedik nap: Népi táncok

Ötödik nap: Húsvét

Projekttábla

Feladatprogram

Tevékenységek

Szükséges erőforrások

Határidő

Felelős

Gyerekek

Pedagógus

Dologi

Személy

Népi eszközök

Kiállítás a folyosón vagy a tantermekben

gyűjtőmunka

rendszerezés

Dekorációhoz szükséges   eszközök

Iskola tanulói, tanárai,   szülők

2012. márc. 1-20.

Osztályfőnökök

A kiállítás megtekintése a   3. óra alatt

Népi játékok

Népi játék bemutatása

(az elkészített játékok bemutatása a folyosón)

Internet, könyvek   böngészése

 

Játék betanítása, készítése   a gyerekekkel.

Játékok készítéséhez   szükséges eszközök beszerzése

Iskola tanulói, tanárai,   szülők

2012. márc. 1-20.

Alsós nevelők, rajztanárok,   technika tanárok Harmatné HH

Jelenetek bemutatása

Ünnepek

 

Internet, könyvek   böngészése

1. 2. óra megtartása, 3. 4.   óra ünnepi jelenetek bemutatása a vállalt tevékenységek alapján

Rövid műsor betanítása

Ruhák beszerzése

Iskola tanulói, tanárai,   szülők

2012. március 20.

Zsély Ágnes

Népi tánc

Bemutató

Tánclépések elsajátítása

Egységes lépések, azonos   népdalra 4. óra után

Tánclépések megtanítása

Azonos koreográfia

Körtánc az udvaron

Iskola tanulói, tanárai   Meghívott táncosok (Bárna)

2012. március 20.

Torják Mária

Húsvét

Locsolkodó versekkel tarkított locsolkodás,   vendéglátás

BEMUTATÓ NAP

Versek, receptek,   népszokások gyűjtése

1.   oszt. locsolkodó versek

2.   oszt. locsolkodáshoz szükséges eszközök bemutatása

3.oszt.   versek a húsvétról

   4. 5. 6. oszt. nyalánkságok készítése

7.   osztály tojásfestés

8.   oszt. ablakdíszek

Rendszerezés

Tanulók betanítása   osztályonként

Rövid műsor

1. 2. óra gyakorlás, majd   bemutatók és svédasztalos vendéglátás

A bemutatókhoz szükséges   eszközök beszerzése

Iskola tanulói, tanárai

Szülők meghívása

CÖK

2012. március 20.

osztályfőnökök

 

A projekt időtartama és ütemezése 

 1. 2012.    március 26-30.

- projektindítás
- osztálytermek dekorálása
- népi hagyományok, népszokások, népi játékok, dalok gyűjtése
- népszokások felelevenítése, bemutatása
- meghívók készítése, IKT eszközök felhasználása a tanítási órákon
- a projekt értékelése, tapasztalatok átadása a projekt eredményeinek továbbhasznosulása

 

A projekttől várt eredmények

Mit várhatunk a tanulói összetétel alapján?

- Az iskola tanulói összetétele:

78 fő

Következtetések levonása:

A pedagógus minden igyekezete a projekt megvalósítása során akkor optimális, ha a befogadó alany nemcsak passzív szemlélője, hanem teljes személyiségének részesévé teszi a látottakat, hallottakat. Ez konkrét eredményként nem érzékelhető, nem mérhető, de a tanulói magatartáson folyamatban nyomon követhető. Tanulói szokások kialakítása nemcsak az iskolában, hanem a családi életben alapkészségek kifejlődését is magával hozza. Valamilyen szinten az agresszív megnyilvánulások visszaszorulását, az elfogadókészség magasabb szinten működését remélhetjük a projekttől.

Intézményünkben évről évre nő a szociális szempontból hátrányos helyzetű tanulók száma.

Ezért fontosnak tartjuk a közösségek építését, megerősítését, mert ez lehet a záloga felzárkóztatásuknak, hátrányos helyzetük csökkentésének. A társas viselkedés terén, az empátia, a kommunikációs és kooperációs készség, a konfliktustűrő, kezelő – megoldó képesség fejlesztése.

 

12. Értékelés, összegzés

A projekt értékelésének az a célja, hogy felmérjük annak a sikerét és hatását. Intézményünk egy hetet meghaladó projektjét eredményesnek ítélhetjük, hiszen kitűzött céljaink egyértelműen megvalósultak. A projekt során vállalt tevékenységek folyamán fejlesztettük a tanulókban a népünk hagyományainak, szokásainak, kultúrájának megismerését, megbecsülését, tiszteletét. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy programjainkat, rendezvényeinket szülők, nagyszülők, tanulók, aktív bevonásával együttesen valósítsuk meg. A Szülők Közössége lelkesen segítette, erősítette a projekt feladatok megoldásában kollégáinkat, gyermekeinket.

 

Projekt ÜNNEPEK tevékenység:

  

osztály

nevelő

Vállalt   tevékenység

1.

Fehér Katalin 

Szüreti   felvonulás

2.

Bohács Gyuláné 

Legényavatás

3.

Harmatné   H Helga 

Gergelyjárás

4.

Szabó   Tiborné

Balázsolás

5.

Bohács   Ditta 

Lakodalmas   jelenet

6.

Dúzsné   R Annamária 

A   fonóban

7.

Tóth   Veronika 

Locsolkodás

8.

Boros   Ágnes 

 

 

Torják   Mária 

 

 

Zsély   Ágnes 

Pünkösd